دفتر کار مشترکین رستوران روح
برای ثبت نام، تمدید و ارتقا اشتراک

نور جوی گرامی جناب

خوش آمدید

لطفا برای تکمیل ثبت نام و شروع همکاری با رستوران روح مرحله شماره ۱ ( دکمه خرید ، ارتقا و تمدید اشتراک) و سپس مرحله شماره ۲ ( تکمیل فرم مشخصات مشترکین و اطلاعات حساب بانکی برای پرداخت پاداش) را انجام دهید. برای همکاری با رستوران روح و پیگیری مراجعه کنندگان و پرداختها و در یافت لینک همکاری ، شما بیشتر به دفتر روشنگری خودتان نیاز دارید . لینک ورود به این دفتر علاوه بر اینجا در صفحه اصلی سایت رستوران روح موجود است.