اگر از موبایل استفاده میکنید،
لطفاً آنرا را افقی بگیرید.

کنترل علفهای هرز نخود

در کشاورزی حفاظتی در شرایط دیم

قبل از کشت نخود برای کنترل علفهای هرزش

برنامه ریزی کن

کشاورزان عزیز ، لطفاً روشهای جدید شیمیایی استفاده
شده در این فیلمها را ابتدا در سطح کوچکی از مزرعه امتحان کنید