اهمیت کشت علوفه دیم

در کشاورزی حفاظتی در شرایط دیم

تناوب زراعی، اصل مهم کشاورزی حفاظتی است

هر ۴ سال یکبار علوفه دیم را بعنوان کود سبز
در مزارع دیم بکارید و آنرا با خاک مخلوط کنید تا ماده آلی خاک افزایش یابد

ثبت نام در دورۀ خود آموزی معنا درمانی و رازهای شفای طبیعی در رستوران روح

اگر ثبت نام کرده اید
وارد دفتر کارتان شوید