در صورت استفاده از موبایل لطفاً آنرا را افقی بگیرید.

تراکم بذر و فاصلۀ ردیف مناسبِ غلات دیم

در کشاورزی حفاظتی در شرایط دیم

قبل از کشت نخود برای کنترل علفهای هرزش

برنامه ریزی کنید

کشاورزان عزیز ، لطفاً تراکم ۷۵ و ۱۰۰ کیلو در هکتار در شرایط دیم را
ابتدا در سطح کوچکی از مزرعه برای چند سال امتحان کنید

پوستر حسرت استیو جابز برای تمام نکردن کتاب زندگی سالم

۶۰ درصد از مردم ایران به دلیل پر خوری اضافه وزن دارند.
پرخوری ضد امنیت غذایی در شرایط خشک اقلیمی ایران است .

با ثبت نام، دفتر کارتان را در رستوران روح بسازید

ثبت نام در رستوران روح