تو هم عضوِ استارت آپ رستوران روح شو

همراه شو عزیز، تنها نمان به دردِ نا آگاهی و بیکاری