توجه فرمایید

پس از ثبت نام، شما بطور اتوماتیک مشترک رایگان رستوران روح خواهید شد و دفتر کار و لینک همکار روشنگر در یافت می کنید.

ولی مشترکین رایگان به همه کلاسها و مطالب رستوران روح دسترسی ندارند و در آمد بسیار کمی خواهند داشت.

کار بران جدید رستوران روح با خرید یکی از اشتراکهای
خورشید، ماه یا زمین به همۀ کلاسها و مطالب دسترسی دارند و در آمد آنها از همکاری در روشنگری
بسیار بیشتر از مشترکین رایگان است. حق اشتراک و ویژگیهای هر اشتراکِ ویژه در گزینه های زیر ارائه شده است.

پیشکسوتان رستوران روح در طرح ویژه ای که در زیر جزئیات آن توضیح داده می شود ، مشترکِ خورشید خواهند شد.

روی یکی از گزینه های زیر بر اساس توضیحاتِ زیر هر گزینه کلیک کنید.

ویژۀ اعضای جدید

ویژۀ اعضای پیشکسوت

لطفاً توجه فرمایید: اگر قبل از ۲۰ مهر ۱۴۰۱ در طرح قدیم رستوران روح ثبت نام کرده اید، باید در این طرح ویژه ثبت نام کنید. در صورتیکه این شرایط را ندارید و سهواً در این طرح ثبت نام کنید، امکان بازگرداندن وجه اشتراک مقدور نیست.

تا درد نیابند دوا را نشناسند

تا رنج نبینند شفا را نشناسند