sfag–global-warming

در صورت استفاده از موبایللطفاً آنرا را افقی بگیرید. به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم علت خشکسالیها من و تو در گرمایش کرۀ زمین و خشکسالیها مقصر هستیم وبینار دکتر حق پرست برای گروه دوستدارانمحیط زیست دانشگاه صنعتی شریف۲ خرداد ۱۴۰۰ https://www.spiritfeeding.com/wp-content/uploads/2022/09/save-earth/cl-save-earth-p1.mp4https://www.spiritfeeding.com/wp-content/uploads/2022/09/save-earth/cl-save-earth-q_a-p5.mp4https://www.spiritfeeding.com/wp-content/uploads/2022/09/save-earth/cl-save-earth-p2.mp4https://www.spiritfeeding.com/wp-content/uploads/2022/09/save-earth/cl-save-earth-q_a-p6.mp4https://www.spiritfeeding.com/wp-content/uploads/2022/09/save-earth/cl-save-earth-p3.mp4https://www.spiritfeeding.com/wp-content/uploads/2022/09/save-earth/cl-save-earth-q_a-p7.mp4https://www.spiritfeeding.com/wp-content/uploads/2022/09/save-earth/cl-save-earth-p4.mp4 چو بد کردی مباش […]

sf-save-earth

اگر هنگام استفاده از موبایل، در دیدن مطالب مشکلی رخ داد، موبایل افقی بگیرید به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم مطالب آموزشی و انگیزشی برای نجات زمین و روح انسان حفظ زمین هم عبادت است و هم عامل شفا. ما فقط کره زمین را برای زندگی […]