sfag-forage-classes

اهمیت کشت علوفه دیم در کشاورزی حفاظتی در شرایط دیم تناوب زراعی، اصل مهم کشاورزی حفاظتی است هر ۴ سال یکبار علوفه دیم را بعنوان کود سبز در مزارع دیم بکارید و آنرا با خاک مخلوط کنید تا ماده آلی خاک افزایش یابد ثبت نام در دورۀ خود آموزی معنا درمانی و رازهای شفای طبیعی […]