sf-cla-parallel-worlds

برای خرید اشتراک میتوانید با ادمین این دوره خود آموزی تماس بگیرید: ۰۹۹۰۹۸۷۵۱۸۳ برای فارسی زبانان خارج از ایران درگاه پرداخت پرفکت مانی و ارز دیجیتال فعال است                    ای شده نالان ز غم و درد خویش  تو نداری خبر از گنج خویش گنج تو باشد دل […]

sf-cla-autoimm

برای خرید اشتراک میتوانید با ادمین این دوره خود آموزی تماس بگیرید: ۰۹۹۰۹۸۷۵۱۸۳ برای فارسی زبانان خارج از ایران درگاه پرداخت پرفکت مانی و ارز دیجیتال فعال است                    ای شده نالان ز غم و درد خویش  تو نداری خبر از گنج خویش گنج تو باشد دل […]

sf-news

تازه های رستوران روح تاریخ به روز رسانی : ۶ فروردین ۱۴۰۲ بخش اول از شش بخش کلاس جهانهای موازی و متعدد و شفای کوانتومی برای دیدن این کلاس آموزنده روی عکس کلیک کنید(برای مشترکین ویژۀ رستوران روح) برای دیدن این کلاس آموزنده روی عکس کلیک کنید(برای مشترکین ویژۀ رستوران روح) برای دیدن این کلاس […]

sf-cla-devine-matrix

برای خرید اشتراک میتوانید با ادمین این دوره خود آموزی تماس بگیرید: ۰۹۹۰۹۸۷۵۱۸۳ برای فارسی زبانان خارج از ایران درگاه پرداخت پرفکت مانی و ارز دیجیتال فعال است                    ای شده نالان ز غم و درد خویش  تو نداری خبر از گنج خویش گنج تو باشد دل […]

sf-kare-kheyr

برای خرید اشتراک میتوانید با ادمین این دوره خود آموزی تماس بگیرید: ۰۹۹۰۹۸۷۵۱۸۳ برای فارسی زبانان خارج از ایران درگاه پرداخت پرفکت مانی و ارز دیجیتال فعال است                    ای شده نالان ز غم و درد خویش  تو نداری خبر از گنج خویش گنج تو باشد دل […]

sfag-ca-agircul-classes

در صورت استفاده از موبایل لطفاً آنرا را افقی بگیرید. به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم اهمیت کشاورزی حفاظتی در شرایط دیم و دستاوردهای مهم حفظ خاک یعنی حفظ زندگی امنیت غذایی در گِرو حفظ خاک مبارزه با علفهای هرز نخود تراکم بذر و فاصله ردیف […]

sfag-seed-dens-classes

در صورت استفاده از موبایل لطفاً آنرا را افقی بگیرید. تراکم بذر و فاصلۀ ردیف مناسبِ غلات دیم در کشاورزی حفاظتی در شرایط دیم قبل از کشت نخود برای کنترل علفهای هرزش برنامه ریزی کنید کشاورزان عزیز ، لطفاً تراکم ۷۵ و ۱۰۰ کیلو در هکتار در شرایط دیم را ابتدا در سطح کوچکی از […]

sfag-forage-classes

اهمیت کشت علوفه دیم در کشاورزی حفاظتی در شرایط دیم تناوب زراعی، اصل مهم کشاورزی حفاظتی است هر ۴ سال یکبار علوفه دیم را بعنوان کود سبز در مزارع دیم بکارید و آنرا با خاک مخلوط کنید تا ماده آلی خاک افزایش یابد ثبت نام در دورۀ خود آموزی معنا درمانی و رازهای شفای طبیعی […]

sfag-chick-weed-classes

اگر از موبایل استفاده میکنید، لطفاً آنرا را افقی بگیرید. کنترل علفهای هرز نخود در کشاورزی حفاظتی در شرایط دیم قبل از کشت نخود برای کنترل علفهای هرزش برنامه ریزی کن کشاورزان عزیز ، لطفاً روشهای جدید شیمیایی استفاده شده در این فیلمها را ابتدا در سطح کوچکی از مزرعه امتحان کنید

sfag-all-agri-classes

اگر از موبایل استفاده میکنید، لطفاً آنرا را افقی بگیرید. درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را کلاسهای کشاورزی حفاظتیو روز مزرعۀ مجازی با دکتر حق پرست توجه: لطفاً برای ورود روی عنوان کلاس کلیک کنید مبارزه با علفهای هرز نخود اصول کشاورزی حفاظتی تراکم بذر و فاصله ردیف غلات […]